Sürdürülebilirlik

Doğal kaynaklarımızın kirlendiğini ve doğal işleyişinde bozulmaların yaşandığını farkında olan şirketimiz, doğal çevre kaynaklarının korunmasında, çevresel etki ve değişimlerinin bilinmesinde çalışmalar yapmaktadır. Kontrolsüz ve plansız bir şekilde tüketilen doğal kaynakların sürdürülebilir bir biçimde korunmasını ve planlanması gerekliliğin farkında olarak çevre politika ve hedeflerimizi oluşturmaktayız.

Karbon salınımını, gaz ve toz emisyonlarımızı azaltmak için planladığımız çalışmalar;

CO₂ salınımının en önemli etkilerinden olan, fosil yakıtlar yerine alternatif yakıt kullanımı, enerji verimliliğimizin arttırılması çalışmalarını yürütmekte ve yatırımlarımızı doğaya olan sorumluluklarımızın bilinciyle planlamaktayız.
İklim değişikliğinde büyük etkenleri olan sera gazı salınımlarımızı azaltmak için çalışmalar yapmakta ve projeler geliştirmekteyiz.
Gaz ve toz emisyonlarımızı çevre mevzuatı kapsamında düzenli olarak ölçüm ve takibini yapmakta, emisyon salınımlarımızı en aza indirgemek için çalışmalar yürütmekteyiz.

2018 Yılı Emisyon Değerlerimiz ;

Alternatif yakıt ve hammadde kullanımını arttırmak için planlanan çalışmalarımız;

Şirketimiz doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmanın sorumluluğu ile bölgemizde bulunan atıkların alternatif hammadde ve yakıt olarak kullanımı sağlayarak enerji ve atık geri kazanımına katkı sağlamaktadır.

Çevre Politikalarımız

Soma Çimento olarak yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmekte, doğaya ve çevreye olan sorumluluklarımızın bilinciyle çevresel sürdürülebilir hedeflerimizi geliştirmekteyiz.

Sürdürülebilir çevresel hedeflerimizi gerçekleştirmek için uyguladığımız yöntemler;

Atıkları kaynağında azaltmak, olabildiğince atıkları geri kazanmak, geri kazanılamayan atıkların ise en uygun teknolojilerle, çevreye zarar vermeden bertaraf ettirilmesini sağlamak,
Faaliyetlerimiz sonucu oluşması muhtemel kirlilik için en uygun teknolojileri kullanarak, kirliliği önlemek ve en aza indirgemek,
Doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması bilinciyle bulunduğumuz bölgedeki sanayi tesislerinden oluşan atıkları alternatif hammadde ve yakıt olarak kullanarak enerji ve atık geri kazanımını sağlamak,
İklim değişikliğinin en büyük etkenlerinden olan sera gazı emisyonlarını azaltmak ve en aza indirgemek için belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çalışmalar yapmak,

Gaz ve toz emisyon değerlerimizin sürekli olarak takibini yaparak, emisyon değerlerimizin Yönetmelik sınır değerlerinin altına düşürmek ve en aza indirgemek için çalışmalar yapmak,

Hammadde ocaklarımız için rehabilitasyon çalışmaları hazırlamak ve doğal yaşamın gelişmesini sağlamak,

Çalışanlarımıza çevre konusunda bilinçlendirme sağlamak ve çevre performansımızı arttırmak için eğitimler düzenlemek

© Copyright 2019 Soma Çimento