İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası ; Kapasitesini sürekli artırarak sektörün öncüsü konumuna gelmeyi hedefleyen, çalışana değer veren , değişime açık, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına  uyumlu teknolojisini sürekli geliştirien,müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır. Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi , işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.

İnsan Kaynakları politikamızın hedefi ;

* Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,

* Personelimizin, işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev tatminin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek,

* Personelin kendi çalışmalarının sonuçlarını, bir anlamda çıktılarını görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek,

* Personelim kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek,

* Kurumda gerçekleştirilecek olan işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak,

* Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek, bu kapsamda; Tüm paydaşlarımızın ( çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar, toplum ) yaratıcıklarından yararlanarak, yeni sistemlere ve sosyal etkileşimlere dönüştürülerek yenileşim sağlayacak, kuruluşa çalışanlara ve diğer paydaşlara değer katacak fikirler üretmek, insanlarda var olan yapma ve yaralı olma potansiyelini harekete geçirip, yaptıkları her işi düşünerek ve sorgulayarak yapmalarını sağlamak, bilgi birikimlerini ve tecrübelerini şirket ve çalışanlar yararına kullanılır hale getirmek, yaratıcı fikir sahiplerini tanıma ve takdir yoluyla motive ederek tüm çalışanların yaratıcı ve yenilikçi öz düşünceleriyle şirket faaliyetlerine katılımını artırmak ve yaratıcı fikirlerin en etkin şekilde uygulanmaya alınmasını sağlamak,

* Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak yapılacak uygulamalara yön vermek,

* Personelin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak “Kurum Kültürü ve Bilinci” nin oluşmasını sağlamak,

* Bugünün ihtiyaçlarını gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde karşılamak için çalışanlarda sürdürülebilirlik anlayışı oluşturmak. Stratejilerini planlarken sadece kısa vadeli çözümler üzerine odaklanmak yerine, uzun vadede değer yaratmak için hedeflerini çevresel ve sosyo-ekonomik boyutlarını da değerlendirecek belirleyecek bilinci yaygınlaştırmak,

* İş Sağlığı ve Güvenliği ; Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek. Sağlık – Emniyet – Çevre arttırmak amacıyla komşu tesisler , yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini arttırmak, projemizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre faktörünü ön plana almak, acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmak, uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmak.

© Copyright 2019 Soma Çimento